Το δίκτυο LangOER στοχεύει στην ενίσχυση της διδασκαλίας και εκμάθησης λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών, μέσω της χρήσης Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού (Open Educational Resources, OER), και μέσω των Πρακτικών Ανοικτής Εκπαίδευσης (Open Educational Practices, OEP).

Σχετικά με το LangOER

Τριετές δίκτυο (Ιανουάριος 2014-Δεκέμβριος 2016) χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της δράσης "ΚΑ2 Γλώσσες" του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης.

 
Πώς μπορούν οι λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών και Μειονοτικών Γλωσσών, να επωφεληθούν από τις Πρακτικές Ανοικτής Εκπαίδευσης; Με ποιόν τρόπο είναι δυνατή η χρήση του Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού έτσι ώστε αυτή να ενθαρρύνει την γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία στην Ευρώπη; Ποιες πολιτικές ευνοούν την προώθηση ποιοτικού Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού προς χρήση από τις κοινότητες των χρηστών των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών;
 
Οι λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο γλωσσικής-πολιτισμικής εξάρτησης από την αγγλική γλώσσα, η οποία κυριαρχεί εντός του ταχέως εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των Πρακτικών Ανοικτής Εκπαίδευσης και Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού. Το δίκτυο LangOER στοχεύει στις ανάγκες δύο μείζονος σημασίας ομάδων: αυτή των εκπαιδευτών και εκείνη των διαμορφωτών πολιτικής (policy makers). Όσον αφορά την πρώτη ομάδα, το έργο προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επτά (7) γλώσσες, είτε δια ζώσης, είτε μέσω διαδικτύου, αποσκοπώντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση απέναντι στο Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό και στις Πρακτικές Ανοικτής Εκπαίδευσης, αλλά και στο να συμπεριλάβει την δημιουργία και χρήση πολύγλωσσου και διαδραστικού Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού. Όσον αφορά την δεύτερη ομάδα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω πανευρωπαϊκών συνεργασιών μεταξύ εμπειρογνωμόνων, και ανάπτυξης υποστηρικτικών μηχανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων, με απώτερο σκοπό την υπέρβαση των περιορισμών και των δυσχερειών που απαντάει κάποιος κατά την πρόσβαση και επεξεργασία του Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού.
 
Η σύμπραξη αποτελείται από ένα σύνολο στρατηγικών εταίρων: ένα παγκόσμιο οργανισμό για την ανοικτή και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μία κοινοπραξία αποτελούμενη από τριάντα 30 ευρωπαϊκά Υπουργεία Παιδείας συνδεδεμένη με το μεγαλύτερο δίκτυο ευρωπαϊκών σχολείων, ένα ερευνητικό κέντρο πάνω σε ζητήματα πολυγλωσσίας, ένα ερευνητικό δίκτυο αποτελούμενο από πολύγλωσσα σχολεία τα οποία βρίσκονται σε περιοχές της Ευρώπης, όπου ομιλούνται Μειονοτικές Γλώσσες, Πανεπιστήμια ισχυρής εθνικής και διεθνούς εμβελείας, με έντονη δραστηριότητα πάνω σε Έρευνα & Ανάπτυξη, και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με σημαντική εμπειρία πάνω σε ποιοτικές δράσεις στην εξ'αποστάσεως εκπαίδευση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Μέσα από την συνεργασία θα προκύψουν δραστηριότητες συγκριτικών μελετών, εργασίες πάνω στην διαμόρφωση πολιτικής, και θα προβληθούν οι βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με το ερευνητικό αντικείμενο. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα τροφοδοτούν τηλεδιασκέψεις ζωντανής ροής, διαδικτυακά συνέδρια-σεμινάρια (webinars), ένας διαγωνισμός που θα περιλαμβάνει βραβείο, και συζητήσεις μέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. Η αληθινή πρόκληση, στην οποία καλείται να απαντήσει το ερευνητικό δίκτυο, είναι να ενισχύσει τις γλωσσικές ποικιλίες και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες για τις οποίες η ίδια η Ευρώπη υπερηφανεύεται, πάνω στη διεθνή σκηνή της Ανοικτής Εκπαίδευσης.
 
Όλα τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας πρόκειται να δημοσιευτούν στις εξής γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, λετονικά, λιθουανικά, ολλανδικά, πολωνικά, σουηδικά και στη γλώσσα που ομιλείται στη Φρισία (περιοχή της Ολλανδίας, μειονοτική γλώσσα). Ο αντίκτυπος του δικτύου είναι εγγυημένος από τις δυνατότητες διάχυσης των δεδομένων μέσω των εταίρων που συμμετέχουν στο LangOER, ιδιαίτερα μέσω των πανευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων.
 
Σύμπραξη
  • Fryske Akademy, Ολλανδία (επίβλεψη του έργου)
  • Web2learn, Greece (διαχείρηση του έργου)
  • European Schoolnet, Βέλγιο
  • University of Gothenburg, Σουηδία
  • Jan Dlugosz University, Πολωνία
  • Mykolas Romeris University, Λιθουανία
  • International Council for Open and Distance Education (ICDE), Νορβηγία
  • European Foundation for Quality in E-learning, Βέλγιο
  • Rezekne Higher Education Institution, Λετονία

Latest news from the LangOER blog:  

 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LangOER (2014 – 2016) is a European network focused on enhancing the linguistic and cultural components of OER (open educational resources) by offering OER in less used languages and by enhancing sustainability through OER reuse.

 

Follow us:

 

 

Going open with LangOER

#LangOER Tweets

Events

Ιούλιος, 2024

Share

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info@eun.org

Disclaimer | Contact